• Thu Aug 24, 2017

Gurudwara Sahib Bebe Nanki Ji, Handsworth, U.K.