• Mon Jul 16, 2018

Gurudwara Sahib Bebe Nanki Ji, Handsworth, U.K.