• Sat Dec 16, 2017

Gurudwara Sahib Bebe Nanki Ji, Handsworth, U.K.