• Fri May 25, 2018

Gurudwara Sahib Bebe Nanki Ji, Handsworth, U.K.