• Sun Jan 20, 2019

Gurudwara Sahib Bebe Nanki Ji, Handsworth, U.K.