• Sun Jan 20, 2019

Gurudwara Sahib Bebe Nanki Ji, Sultanpur Lodhi


Daily Program(Morning)

4:00 AM - 4:15 AM            Parkash Sri Guru Granth Sahib & Hukamnama

4:15 AM - 5:15 AM            Panj Baaniya Nit Nem

5:15 AM - 7:15 AM            Kirtan Asa Di Var

7:15 AM – 7:30 AM            Ardas & Hukum Nama

7:30 AM – 8:15 AM            Hukum Nama , Katha & Ardas

Daily Program(Evening)

6:00 PM - 7:00 PM            Kirtan

7:00 PM - 7:30 PM            Sodar Rehras Sahib

7:30 PM - 7:45 PM            Ardas and Hukmnama

7:45 PM - 8:00 PM            Kirtan, Aarti

8:00 PM – 8:15 PM            Kirtan Sohla,Sukh Asan Sri Guru Granth Sahib & Ardas.